Blue Flower

 

 

Realizacja projektu z RPOWL 2014-2020

pn.”Automatyzacja wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem kolejowym”,

nr. RPLU.01.02.00-06-0043/17, w ramach I Osi Priorytetowej – Badania i Innowacje, Działanie 1.2. Badania Celowe.

 

RTC Software

 

RTC Soft 

 

„Railway Traffic Control Software”

 

1.    Przeznaczenie i zakres stosowania

Program umożliwia automatyczne wyznaczanie tablic zależności dla dowolnej wielkości stacji wyposażonej w systemy srk :

 • Przekaźnikowe
 • Przekaźnikowo – komputerowe dowolnego typu
 • Komputerowe – dowolnego typu

2.    Funkcjonalność

Program tworzy zestawienie przebiegów, tablice zależności, karty przebiegów i tabele przebiegów sprzecznych w trzech fazach:

 • w pierwszej fazie na podstawie zapisu planu schematycznego w postaci modelowej tworzy przebiegi pociągowe i manewrowe,
 • w drugiej fazie na podstawie utworzonych wcześniej przebiegów tworzy relacje pomiędzy nimi,
 • w trzeciej fazie na podstawie utworzonych wcześniej przebiegów i relacji pomiędzy nimi tworzy odpowiednie wydruki.

Algorytm programu oparty jest na instrukcji Ie4(WTB-E10), i uwzględnia:

 • Sekcjonowanie przebiegów pociągowych i manewrowych
 • Wariantowanie przebiegów pociągowych i manewrowych
 • Blokadę stacyjną
 • Ochronę boczną
 • Daleką ochronę boczną
 • Alternatywną drogę ochronną
 • Sprzęganie zwrotnic
 • Łączenie odcinków izolowanych
 • Uzależnienie przejazdów
 • Wykluczenia specjalne nie wynikające bezpośrednio z instrukcji Ie4(WTB-E10), a konieczne do uwzględnienia z uwagi na warunki miejscowe
 • Warunki globalne ( cecha urządzeń i cecha manewru)

Program może pracować w dwóch różnych trybach:

 • Bez kontroli wersji
 • Z kontrolą wersji

 

PRODUKT JEST OBJĘTY ZGŁOSZENIEM PATENTOWYM DO URZĘDU PATENTOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NR. P.430294 [WIP0 ST 10/C PL430294] z dn. 19.06.2019r. "Sposób automatycznego wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem kolejowym" przez BPK S.A. Lublin.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

(Identyfikator Poświadczenia ePUAP-UPP30126290)

 

RPOWL 2014-2020